Blogit

Haastattelussa Jared Taylor

Jared Taylor on amerikkalainen valkoisten oikeuksien puolestapuhuja, joka toimii huhtikuussa Helsingissä järjestettävän Awakening-konferenssin pääpuhujana. Hän työskentelee päätoimittajana perustamassaan American Renaissance -verkkolehdessä, jonka artikkelit käsittelevät mm.maahanmuuttoa, valkoista identiteettiä ja monietnisen rinnakkaiselon synnyttämiä ongelmia. Hänelle esitettiin toimestani 20 kysymystä, joihin vastaamalla Taylor toivoi suomalaisten ymmärtävän paremmin hänen edustamaansa aatemaailmaa.

 

1.) Tervehdys herra Taylor! Kuinka kuvailisit itseäsi suomalaiselle yleisölle?

Olen roturealisti ja valkoisten oikeuksien puolestapuhuja. Roturealistilla tarkoitan henkilöä, joka ymmärtää rodun biologisen todellisuuden ja sen merkityksen yksilön ja ihmisryhmien identiteetin muodostumisessa. Roturealistit ymmärtävät että vaikka eri roduilla on paljon yhteneviä ominaisuuksia, ne eivät ole välttämättä identtisiä ja vapaasti vaihdettavissa. Eri rotutaustan omaavat ihmiset rakentavat ympärilleen toisistaan poikkeavia yhteiskuntia.

Valkoisten oikeuksien puolestapuhuja on taasen ihminen joka puolustaa valkoisten oikeutta ajaa omia kollektiivisia etujaan. Monirotuisissa yhteiskunnissa rodullisille vähemmistöille löytyy useita yhdistyksiä ja puolueita jotka ajavat heidän kollektiivisia etujaan, mutta jos valkoiset tekevät saman, sitä pidetään vääränä.

2.) Moni suomalainen aktivisti ei välttämättä ymmärrä kaikkien amerikkalaisten termien merkitystä. Sinua on usein kutsuttu ”valkonationalistiksi”. Mitä se tarkoittaa ja miten valkonationalismi eroaa kulttuurinationalismista? Mitkä ovat amerikkalaisen valkonationalismin ja eurooppalaisen etnisen nationalismin suurimmat erot?

En kutsu itseäni valkonationalistiksi, vaan valkoisten oikeuksien puolestapuhujaksi. Euroopassa esiintyvän etnonationalismin ja amerikkalaisen valkonationalismin suurimmat erot perustuvat siihen, että Yhdysvallat ovat olleet pitkään hyvin monirotuinen valtio. Minun maassani yhteiskunnan suuret jakolinjat ovat aina perustuneet rodulle. Kun eurooppalaiset saapuivat alun alkujaan Amerikkaan, he pääosin luopuivat omista sisäisistä erimielisyyksistään ja sulautuivat yhdeksi suuremmaksi valkoiseksi ryhmäksi. Valkoisten sisäisten erimielisyyksien sijasta jakolinjat muodostuivat alkuun mustien ja valkoisten, sekä myöhemmin aasialaisten ja latinoiden välille.

3.) Rotuidentiteetti ja rotutietoisuus eivät ole Suomessa kovinkaan tunnettuja käsitteitä. Mikä on rodun tarkka määritelmä ja kuinka se eroaa etnisestä taustasta?

Etnisyys on nimitys erillisille alaryhmille, jotka ovat osa suurempaa rodullista sukupuuta. Kaikki eurooppalaiset kansat ovat esimerkiksi osa samaa valkoista pääryhmää, vaikka jokaisella heistä on toisistaan poikkeava etninen tausta, johon lukeutuvat esimerkiksi muista poikkeava kieli, uskonto, kansalliset ominaispiirteet sekä pienet geneettiset eroavaisuudet. Rodulla tarkoitetaan suurten ihmispopulaatioiden välillä vallitsevia biologisia eroja, eikä saman ryhmän jäsenten välisiä pääosin kulttuurillisia eroja.

Eri roturyhmien tarkasta lukumäärästä ei ole yhteisymmärrystä, eikä se ole kokonaisuuden kannalta oleellista. Keskustelu roturyhmien lukumääristä on sama asia kuin väittelisimme värien tarkasta lukumäärästä. Vaikka päävärien välissä olevat sävyerot tekisivät rajoista hieman häilyviä, se ei tarkoita etteikö päävärit eroaisi toisistaan. On selvää, että eurooppalaiset ovat oma erillinen ryhmänsä, jos heitä verrataan esimerkiksi afrikkalaisiin, itäaasialaisiin, aboriginaaleihin tai intiaaneihin.

Yhdysvalloissa on tällä hetkellä valloillaan trendi, kuka mukaan rotu on ainoastaan sosiaalinen konstruktio. Erillinen rotuidentiteetti on tämän teorian mukaan ainoastaan mielikuvituksellinen tapa jakaa ihmisiä ryhmiin, vaikka he ovat todellisuudessa täysin identtisiä toistensa kanssa. Tämä on puhdasta hulluutta. Ihmisen rotu ja muu syntyperä on helposti määriteltävissä hänen omasta DNA-näytteestään. Vaikka länsimainen ihminen ei osaisi erottaa kiinalaista, japanilaista ja korealaista toisistaan, DNA-testaus näkee tämän eron välittömästi.

4.) Mikä on valkoisuuden tarkka määritelmä? Onko olemassa mitään yleisesti hyväksyttyä standardia sen toteamiseksi? Ovatko suomalaiset tämän määritelmän mukaan valkoinen kansakunta?

Valkoisilla ihmisillä tarkoitetaan yleisesti Euroopan alkuperäisväestöä, joten suomalaiset ovat tietenkin valkoisia.

5.) Moni eurooppalainen kansallismielinen on todennut että valkonationalismi on ainoastaan amerikkalainen keksintö, eikä sillä ole käyttöä lukuisten eri kansakuntien muodostamassa Euroopassa. Miten vastaisit näihin syytöksiin?

Tämä syytös ei ole täysin perusteeton. Minun mielestäni jokaisella eurooppalaisella kansalla on oikeus säilyttää ainutlaatuisuutensa. Ruotsilla on oikeus pysyä Ruotsina ja Ranskalla on oikeus pysyä Ranskana. On kuitenkin hyvä huomata se tosiasia, että eurooppalaisten keskinäinen samankaltaisuus mahdollistaa tarvittaessa yksilöiden assimilaation toisiin eurooppalaisiin maihin. Englantilainen voi muuttaa Saksaan ja hänen lapsistaan voi tulla saksalaisia. Euroopan ulkopuolisille ihmisille tämä on taasen mahdotonta. Värillisestä ei voi koskaan tulla aitoa saksalaista. Mitä enemmän eurooppalaiset joutuvat tulevaisuudessa kohtaamaan erirotuisia maahanmuuttajia, sitä paremmin he ymmärtävät meidän amerikkalaisten rotukeskeistä ajattelua.

6.) Mitä ajattelet paneurooppalaisuudesta? Richard Spencer on aiemmin kannattanut kaikkien eurooppalaisten kansojen yhdistymistä yhden valtion alaisuuteen. Kannatatko sinä itse pienempiä kansallisvaltioita vai suurempaa ylikansallista liittovaltiota?

Vastustan ajatusta yhtenäisestä eurooppalaisuudesta. Minä haluan että jokainen eurooppalainen kansakunta ja jopa jokaisen Euroopan maan jokainen maakunta säilyttäisi oman, ainutlaatuisen yleisilmeensä. Jokaisen poliittisen päätöksen pitäisi tapahtua mahdollisimman lähellä niitä, jotka joutuvat kyseisistä päätöksistä kärsimään. Tämä on niin sanottu Sveitsin malli, ja minusta se on oikein hyvä malli kaikille eurooppalaisille kansoille.

Suuri ja ylikansallinen keskushallinto on kykenevä valtaviin virheisiin. Pienet ja paikalliset hallinnot tekevät tietenkin myös virheitä, mutta huonojen päätösten synnyttämät ongelmat ovat silloin paljon rajatumpia. Olisi myös hyvä asia, että maantieteellisesti suhteellisen lähellä toisiaan sijaitsisi useita erilaisia hallintokulttuureja, jotta ihmisillä olisi mahdollisuus punnita paremmin eri hallintojen toimivuutta. Tällä hetkellä EU vastustaa Unkarin ja Puolan toimia pakolaisvyöryä vastaan. Jos EU olisi oikeasti paneurooppalainen mahti, kyseisillä mailla ei olisi mitään mahdollisuuksia pelastaa omaa kansaansa muukalaisilta. Tällä hetkellä ne kuitenkin kykenevät vielä toimimaan esimerkkinä muulle Euroopalle.

7.) Mitä on sinun mielipiteesi toisesta maailmansodasta? Näetkö sen hyvän ja pahan välisenä taisteluna kuten monet uuskonservatiivit, vai miellätkö sen enemmänkin valkoisten sisällissotana, kuten George Rockwell?

Se oli nimenomaan valkoisten kansojen sisällissota, aivan kuten ensimmäinenkin maailmansota. Nuo kaksi sotaa ovat olleet valkoiselle rodulle äärimmäisen tuhoisia, ja minä uskon että läntisen maailman rappio on monilta osin selitettävissä juurikin kyseisten sotien aiheuttamilla tuhoilla.

8.) Toisen maailmansodan aikana suomalaiset kävivät kaksi erillistä sotaa Neuvostoliittoa vastaan, joka yritti liittää Suomen osaksi imperiumiaan. Moni suomalainen näkee Venäjän olevan edelleen merkittävä uhka suomalaisten omalle olemassaololle. Voiko ihminen olla valkonationalisti ja venäläisvastainen samaan aikaan? Pitäisikö suomalaisten ja venäläisten mieltää toisensa tovereiksi?

Ymmärrän täysin sen, miksi suomalaiset suhtautuvat itänaapuriinsa varautuneesti. Suomen tulee jatkossakin pysyä itsenäisenä valtiona, joka suojelee sen oman kansansa elämäntapaa ja erityispiirteitä. Minä kuitenkin toivon, että suomalaiset ja venäläiset ymmärtäisivät jossain vaiheessa sen tosiasian, että he ovat keskinäisistä ristiriidoistaan huolimatta paljon lähempänä toisiaan kuin kumpikaan heistä on esimerkiksi kiinalaisten tai afrikkalaisten kanssa. Kaikkien eurooppalaisten kansojen tulisi toimia yhteistyössä oman kansallisen ainutlaatuisuuden ja olemassaolonsa säilyttämiseksi.

9.) Monet amerikkalaiset päivälehdet ovat kutsuneet sinua valkoisen ylivallan kannattajaksi. Miten sinä itse kuvailisit omaa maailmankatsomustasi? Miellätkö itsesi konservatiiviksi vai esimerkiksi vaihtoehto-oikeiston edustajaksi?

Kannattaa katsoa vastaukseni ensimmäiseen kysymykseen. ”Valkoinen ylivalta” on muutenkin huono termi kuvaamaan toimintaani. Valkoisen ylivallan kannattaja on henkilö, joka haluaa tietoisesti hallita ja alistaa muita rotuja. En usko, että kukaan valkoinen haluaisi oikeasti tehdä niin. Valkoisten oikeuksien puolestapuhujana vaadin ainoastaan sitä että meidät jätetään rotuna rauhaan, jotta valkoiset kansat kaikkialla maailmassa voisivat elää vapaina omissa maissaan ja rakentaa ympärilleen haluamansa yhteiskunnan ilman ulkopuolista uhkaa. Tämän saman oikeuden minä olen valmis antamaan kaikille muillekin maailman kansoille.

10.) Mitä mieltä olet Jim Crow -järjestelmästä? Pitäisikö Yhdysvaltojen keskushallinnon ylläpitää rodullista segregaatiota?

Ei pitäisi, sillä mielestäni ihmisellä on oikeus valita seuransa. Jos eri rotuja edustavat ihmiset oikeasti haluavat sekoittua, antaa heidän sitten tehdä niin. Tämä tosin sillä edellytyksellä, että valkoisten eristäytyminen muista roduista sallitaan valkoisten omien koulujen, asuinalueiden, sairaaloiden ja muiden instituutioiden muodossa.

11.) Mitä mieltä olet Ku Klux Klaanista ja sen perinnöstä? Olivatko he mielestäsi valkoisia patriootteja vai ainoastaan väkivaltaisia rikollisia?

Klaanilla oli aikoinaan merkittävästi yhteiskunnallista valtaa, sillä sen jäseniin kuului useita kuvernöörejä ja kongressin edustajia. Nykyään klaani on melko pitkälti hassuja kaapuja ja rituaaleja ylläpitävä marginaalijoukko, joka on toistuvasti median mielenkiinnon kohteena.

12.) Etelä-Afrikan ANC-hallitus aikoo pakkolunastaa valkoisten maanviljelysmaat ilman korvauksia, jonka vuoksi maa uhkaa ajautua lähitulevaisuudessa sisällissotaan. Tulisiko meidän auttaa buureja jollain tavoin? Mitä mieltä olet apartheid-järjestelmästä näin yleisesti?

Minä epäilen, että valkoisten taru Etelä-Afrikassa on päättymässä. On mahdollista, että lopulta heidätkin tullaan karkoittamaan maasta aivan samalla tavalla kuin Zimbabwessa. Ja totta kai meidän tulisi auttaa heitä!

Aina kun valkoiset ja mustat ovat joutuneet elämään samassa yhteiskunnassa, ryhmien välillä vallitsevia rotueroja on pyritty hallitsemaan yhteiskunnallisten instituutioiden, kuten orjuuden, segregaation, apartheidin tai muiden vastaavien järjestelmien avulla. Yhdysvallat yrittää tällä hetkellä epätoivoisesti poistaa näitä rotueroja, mutta se ei ole onnistunut kovinkaan hyvin. Monet mustat ja valkoiset ymmärtävät sen, että ainoa mahdollisuus pitkäaikaiselle yhteiskuntarauhalle syntyy vapaaehtoisen segregaation avulla.

Etelä-Afrikan buurihallituksella oli ajatus suur-Apartheidista, jonka perusteella mustat oltaisiin siirretty omille erityisalueille maan sisällä. Jos valkoiset olisivat antaneet mustille enemmän taloudellista tukea näille erityisalueille, he olisivat saattaneet jäädä asumaan niihin, jättäen muun maan valkoisten hallintaan. Tällä hetkellä näyttää siltä, ettei valkoisille jää mitään käteen.

13.) Miten suhtaudut juutalaisten olemassaoloon valkoisissa yhteiskunnissa? Ovatko he mielestäsi uhka vai hyöty valkoisille valtioille?

Juutalaisten tuntuva yliedustus valkoisten vastarintaa murtavissa liikkeissä on kyseenalaistamaton. En kuitenkaan näe, että kaikki juutalaiset edustaisivat uhkaa valkoisille kansakunnille. Jotkut juutalaiset haluavat pikemminkin pelastaa eurooppalaisen sivilisaation, eikä sabotoida sitä entisestään. Juutalaisiin tulisi suhtautua tältä osin yksilöinä. Ne, jotka haluavat edesauttaa valkoisten selviytymistä kansakuntina, tulisi nähdä meidän liittolaisina.

14.) Mitä mieltä olet eugeniikasta? Tulisiko Euroopan maiden harjoittaa sitä?

Tulisi. Kaikkien kansojen tulisi harjoittaa sitä. Meidän tulisi kannustaa parhaita yksilöitä tuottamaan paljon jälkeläisiä ja pyrkiä rajoittamaan huonoimpien lisääntymistä. Yksi hyvä keino olisi esimerkiksi sosiaalituilla elävien naisten pitkäaikainen ehkäisylääkitys. Jos nainen ei kykene elättämään itseään, ei hänen tulisi myöskään synnyttää lasta tähän maailmaan, jonka yhteiskunta joutuu käytännössä elättämään.

15.) Sinulla on kaksi tyttöä ja vaimo. Miten perheesi suhtautuu poliittiseen toimintaasi?

He ovat tottuneita työhöni ja tukevat minua siinä. Joskus tyttöni luokkakaverit kiusoittelevat heitä minun maineeni takia, mutta mitään vakavampaa ei ole ikinä sattunut.

16.) Viimeisten vuosien aikana moni eurooppalainen nationalistipuolue on kutsunut riveihinsä ei-valkoisia jäseniä antijihadismin nimissä. Mitä mieltä olet tästä kehityssuunnasta?

On tärkeää että eurooppalaiset puolustavat omia maitaan islamin leviämistä vastaan. Islam on kaikkinensa yhteensopimaton aatekokonaisuus läntisen sivistyksen kanssa. Kyseisen asian pitäisi olla kaikille historiaa lukeneille päivänselvää. Kannattaa kuitenkin muistaa se tosiasia, etteivät euroopan ulkopuoliset kansat kykene ylläpitämään eurooppalaista sivistystä. Jokainen liittouma ei-valkoisten kanssa on asia, johon pitää suhtautua varauksella.

17.) Olet vierailemassa rakkaassa maassamme huhtikuussa. Mitä sinulle tulee ensimmäisenä mieleen Suomesta?

Suomi on ainoa maa, joka on maksanut takaisin Yhdysvalloilta ottamansa lainan ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Kyseinen maa taisteli myös sankarillisesti Neuvostoliittoa vastaan toisessa maailmansodassa. Kun amerikkalaisilta kysytään mielikuvia Suomesta, nuo kaksi asiaa tulevat aina ensimmäisenä mieleen.

18.)  Olet vieraillut monessa konferenssissa elämäsi aikana ja parin viikon päästä tulet ensimmäistä kertaa elämässäsi Suomeen. Jos joku suomalainen nationalisti kysyisi sinulta, miksi hänen kannattaisi osallistua huhtikuun konferenssiin, mitä vastaisit hänelle? Mitä me suomalaiset voimme oppia sinulta?

En voi sanoa että tietäisin mikä on Suomen kannalta parasta. Voin kuitenkin kertoa hänelle monikulttuurisen yhteiskunnan todellisuudesta. Yritys rakentaa monirotuinen yhteiskunta, jossa rotueroista vaietaan, on epäonnistunut räikeästi omassa maassani.  Enkä myöskään usko että se voi onnistua missään muuallakaan. Suomi on edelleen lähestulkoon täysin suomalainen, ja toivon että tilanne pysyy samana myös tulevaisuudessa.

19.) Oletko ikinä kohdannut väkivaltaa tai tappouhkauksia pitkän urasi aikana? Onko valkoisten puolestapuhujana toimiminen vaarallista työtä?

Minut on kerran heitetty fyysisesti ulos huoneistosta jonka olin vuokrannut konferenssikäyttöön. Olen saanut lukuisia tappouhkauksia. En ole kuitenkin koskaan loukkaantunut aktivismini takia.

20.) Kerro meille kolme asiaa itsestäsi, jota valtavirtamedia ei tiedä!

Vuonna 1970 leikkasin kuuden viikon ajan sokeriruokoa Kuubassa. Olen yrittänyt 30 vuoden ajan kasvattaa nurmikkoa siinä onnistumatta. Pottuvarpaani ovat lyhyemmät kuin kakkosvarpaani!

 

Tuukka Kuru

1 Kommentti
Uusin
Vanhin Äänestetyin
Palautteet
Näytä kaikki kommentit
trackback

[…] linjan valkonationalisti Jared Taylor. Jared Taylorin viimevuotisen haastattelun voit lukea tästä. Konferenssiin osallistui noin 200 […]

Tietoa julkaisijasta

Tuukka Kuru

Olen vuonna 1990 syntynyt rovaniemeläislähtöinen koneinsinööri, joka tunnetaan erityisesti Awakening-konferenssista, 612-marsseista ja Monokulttuuri FM-nettiradiosta.