Blogit

Suomalaisen valtamedian suurimpia munauksia – Euroopan unioni

Näin demokratiaa opetetaan koulukirjoissa. Euroopan Unionin korkein vallankäyttäjä ja ainoa lakialoitteiden tekijä on komissio, jota ei valita koskaan vaaleilla ja jota kansalaiset eivät pääse valitsemaan. Euroopan Unionin parlamentin päätösvalta on rajallinen sekin.

Suomalaisen valtamedian suurin sokea piste on jo kohta parin vuosikymmenen ajan ollut Euroopan Unioni ja erityisesti se on sitä nyt. Alussa kyse oli kenties siitä, ettei unionia ja sen toimintaa yksinkertaisesti ymmärretty, eikä tiedetty sen juridisesta puolesta yhtään mitään. Nykyisessä EU uutisoinnissa kyse täytyy olla siitä, että joko tietoisesti halutaan antaa täysin väärä kuva EUsta tai ollaan niin tyhmiä, ettei ymmärretä mistä on kyse.

Itseään luotettavaksi valtamediaksi kutsuva media ei ole tähän päivään mennessä uutisoinut lainkaan Euroopan Unionin parlamentin mietintöä 2014/2248 (INI), jolla Euroopan Unionin parlamentti lakkautti Suomen perustuslaillisen valtiosäännön ja perustuslaillisen yhteiskuntajärjestyksen. Tässä mietinnössä todettiin mm.näin: ””(EU-parlamentti) arvostaa kansallisten parlamenttien roolia ja toissijaisuusperiaatetta mutta tunnustaa unionin yksinomaisen toimivallan”.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2016-0390&language=FI

Tämä tarkoittaa selvällä suomenkielellä sitä, että 1. Suomen eduskunta, eli Suomen kansallinen parlamentti on TOISSIJAINEN toimija ja 2. että Euroopan Unionilla on YKSINOMAINEN TOIMIVALTA Unionissa, jonka jäsen Suomi siis on.

Tämän mietinnön sanoma on siis juridisesti ja tosiasiallisesti se, ettei Suomella oli toimivaltaa Euroopan Unionissa, vaan että se kuuluu yksinomaan Euroopan Unionille. Ei Suomelle. Mietintö toteaa yksiselitteisesti, ettei eduskuntamme ole ensisijainen parlamentti, vaan toissijainen, eli alueparlamentti, selkokielellä osavaltioparlamentti, eli paikallisparlamentti.Suomen perustuslain valtiosääntöhän kuuluu seuraavalla tavalla:

”1. luku:
Valtiojärjestyksen perusteet:
1 §
ValtiosääntöSuomi on täysivaltainen tasavalta.

Suomen valtiosääntö on vahvistettu tässä perustuslaissa. Valtiosääntö turvaa ihmisarvon loukkaamattomuuden ja yksilön vapauden ja oikeudet sekä edistää oikeudenmukaisuutta yhteiskunnassa.

Suomi osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön rauhan ja ihmisoikeuksien turvaamiseksi sekä yhteiskunnan kehittämiseksi. Suomi on Euroopan unionin jäsen. (4.11.2011/1112)

2 §
Kansanvaltaisuus ja oikeusvaltioperiaateValtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta.

Kansanvaltaan sisältyy yksilön oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen.

Julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia.

3 §
Valtiollisten tehtävien jako ja parlamentarismiLainsäädäntövaltaa käyttää eduskunta, joka päättää myös valtiontaloudesta.

Hallitusvaltaa käyttävät tasavallan presidentti sekä valtioneuvosto, jonka jäsenten tulee nauttia eduskunnan luottamusta.

Tuomiovaltaa käyttävät riippumattomat tuomioistuimet, ylimpinä tuomioistuimina korkein oikeus ja korkein hallinto-oikeus.

4 §
Valtakunnan alueSuomen alue on jakamaton. Valtakunnan rajoja ei voida muuttaa ilman eduskunnan suostumusta.”

Kuten heti näemme, perustuslakimme on täysin ristiriidassa sen kanssa, mitä Euroopan Unionin parlamentti ja komissio ovat päättäneet. Huomion arvoista on sekin, että vasta vuonna 2011 perustuslakiin tehtiin lisäys ”Suomi on Euroopan Unionin jäsenvaltio”, koska tuolloin joku huomasi maamme olleen perustuslain vastaisesti vuodesta 1995 EUn jäsenenä.
Euroopan Unionin De facto ja De jure kumoaman perustuslakimme pääpointteja. Lakeja ei säädä enää eduskunta, vaan EU komissio ja EU parlamentti EU:n peruskirjan ja periaatepäätöksen mukaan. Me emme ole enää tasavalta, vaan osavaltio Euroopan Unionin parlamentin ja komission silmissä. Itse asiassa EU-parlamentin mietinnön mukaan YKSINOMAINEN toimivalta kuuluu Euroopan Unionin instituutioille, eli komissiolle ja EU-parlamentille, ei Suomelle tai sen instituutioille.
Tätä tosiasiaa valtamedia ei ole koskaan uutisoinut, eikä tule uutisoimaankaan, koska se paljastaisi että kaikki se mitä valtamedia meille Euroopan Unionin ja sen jäsenvaltioiden suhteesta väittää, on valehtelua ja/tai vääristelyä. Tämän tosiasian esiintuominen paljastaisi sen, ettei Suomea itsenäisenä valtiona ole enää olemassa. Se paljastaisi sen, ettemme enää itse päätä maatamme koskevista asioista. Valtamedia ei uskalla, eikä kykene, eikä tahdo kertoa tätä kansalle.
http://rayhablogi.blogspot.fi/2017/02/vuoden-tarkein-kadonnut-uutinen.htmlValtamedia on täysin vaijennut myös Euroopan Unionin toimivaltajaosta ja siitä kuka Unionissa valtaa käyttää. Valtaa ei käytä pääministeritapaaminen, eikä valtioitten johtajien kokous tai mikään muukaan. Mikään jäsenvaltioiden ministerien kokous ei käytä mitään päätäntävaltaa Euroopan Unionissa. Nämä kokoukset voivat sopia esityksistä, tuoda julki poliittisen kantansa, mutta ne eivät voi eikä niillä ole mitään juridista toimeenpanovaltaa tai päätösvaltaa Euroopan Unionissa, toisin kuin valtamedia valehtelee.

Näissä ministerikokouksissa, jotka ovat siis AINOA Euroopan Unionin foorumi, jossa joku edustaa Suomea, suomalaisilla on yksi paikka. Meidän tosiasiallinen kansallinen edustustomme koko Euroopan Unionissa on siis 1/27 osa. Yksi ministeri muiden joukossa. Mitään muuta kansallista edustajaa tai edustustoa meillä ei Euroopan Unionin sisällä ole olemassakaan. Tämä on tosiasia sekä juridisesti että käytännössä, mutta tästä valtamedia vaikenee johdonmukaisesti. Ehkä se pelkää tuoda esiin tätäkin tosiasiaa?

Euroopan Unionin YKSINOMAINEN toimivalta kuuluu Euroopan Unionin instituutioille. Näitä ovat Euroopan Unionin komissio, eli hallitus, sekä Euroopan Unionin parlamentti. Missään näissä institutioissa ei ole minkään jäsenmaan edustajaa, eikä yksikään komission jäsen tai parlamentin jäsen edusta näissä instituutioissa kotimaataan, sillä sellaisia ei näissä ole olemassakaan. Euroopan Unionin parlamentissa ei ole jäsenmaiden edustustoja, eikä edes jäsenmaissa toimivia puolueita. On vain yleiseurooppalaisten ryhmien, eli puolueiden edustajia. Tätäkään valtamedia ei teille kerro.

Euroopan Unionissa vain komissiolla on valta tehdä lakialoitteita, jotka parlamentti sitten hyväksyy, MUTTA kolmannes EU-lainsäädännöstä on edelleen sellaista, että komissio päättää yksin siitä. Tuohon kolmannekseen edes EU-parlamentti ei saa sanoa sanaansa. Yksikään jäsenvaltio ei voi tehdä lakialoitteita, eikä yksikään europarlamentaarikko voi tehdä sellaisia. Vain komissio voi tehdä sellaisia. Valtamedia väittää tämän olevan parlamentaarista demokratiaa. Kysykää itseltänne kuinka monessa komissionvaalissa olette äänestäneet? Kuinka monelle komissaarille olette antaneet äänenne?Aivan. Ette yhdellekään, koska te ette valitse komissaareja, ettekä voi vaikutta komissioon millään tavalla mitään kautta. Kuvitelkaapa tilanne, jossa Suomen hallitus valittaisiin muutaman kymmenen ihmisen toimesta jollakin tavalla jossakin, ja sen jälkeen tuo hallitus olisi ainoa taho, joka voi tehdä lakialoitteita. Olisiko se parlamentaristisen demokratian periaatteiden mukaista? Olisiko se edes demokratiaa? Ei tietenkään ole. Mutta valtamedian mukaan se on.
http://rayhablogi.blogspot.fi/2017/07/se-eu-ongelma.html

Tässä yhteydessä riittää eurosta se, että siihen liittyvä uutisointi on myös ollut lähes järjestään virheellistä, valheellista tai tarkoituksellista propagandaa. Mikään valtamedia ei ole tähän päivään mennessä uskaltanut kertoa suurelle yleisölle, että euron vuoksi kansantaloudestamme on kadonnut vuoden 2008 jälkeen kymmeniä miljardeja täysin vastikkeetta. Ehkä sitä ei tiedetä, haluta tietää, tai sitten siitäkin halutaan vaieta. Siinä luotettavassa suomalaisessa valtamediassa siis.

Niin tai näin, EU kaikkinensa on sen itseään luotettavaksi kehuskelevan valtamedian suurimpia munauksia viimeisen parin vuosikymmenen ajalta.