Blogit

Jokainen ihminen on korvaamattoman tärkeä

Hei! Minä haluan kertoa sinulle, että sinä olet merkityksellinen ja hyvä. Jotta ollaan molemmat yhtä varmoja siitä, ota ensin hyvä asento ja hengitä kolmesti hallitusti syvään.

Seuraavaksi mieti yksi asia missä sinä olet hyvä, yksi asia mitä hyvää olet tehnyt, yksi ominaisuus sinussa, mikä on hyvä tai yksi ajatus mikä on hyvä. Sillä ei ole merkitystä kuka siitä hyvästä nauttii, sinä itse, vai joku muu. Se hyvä on olemassa tässä maailmassa vain sen takia, että sinä olet olemassa, eikä sitä kumoa tai poista mikään, ei mikään virhe, ei mikään paha tai huono asia. Se hyvä on tapahtunut ja se on olemassa aina. Siksi sinä merkitset ja siksi sinulla on kaikki syyt kunnioittaa itseäsi.

Itsekunnioitus on täyden vastuun ottamista omasta elämästä ja vain omasta elämästä. Itsekunnioitus tarkoittaa sitä, että ymmärtää olevansa itseisarvoisen hyvä ja merkityksellinen yksilönä. Ei suhteessa muihin, ei suhteessa materiaan, ei suhteessa yhteiskuntaan, ei suhteessa siihen, miten on käyttäytynyt tai ajatellut aiemmin, vaan itsenään ja lähtökohtaisesti. Itsekunnioitus perustuu vastuun ottamiseen ensisijaisesti omista perusoikeuksista ja sen jälkeen omista ihmisyyteen kuuluvista ajatuksista, tunteista, vieteistä, vaistoista ja tarpeista.

Vastuun ottaminen tarkoittaa sen ymmärtämistä, että ihminen on eläin, jolle on suotu mahdollisuus ajatella ja ymmärtää merkityksiä. Jos haluaa olla parempi kuin eläin, täytyy ottaa vastuu siitä, että se ajatteleva osa määrää sitä eläintä. Siksi on tärkeää ymmärtää, että ainoastaan itse voi vaikuttaa omaan elämään ja kaikki muut ihmiset, systeemit, yhteiskunta ja erilaiset viiteryhmät ovat olemassa vain tukeakseen jokaisen omaa vastuuta, helpottaakseen sitä ja parantaakseen jokaisen mahdollisuuksia olla entistä parempia yksilöitä, eivät ottaakseen vastuuta kenenkään puolesta tuoda hyvää tähän maailmaan.

Pyhät, ehdottomat perusoikeudet

Perusoikeuksien merkitys ihmisille on ehdottoman tärkeä, ilman kokemusta siitä, että oma fyysinen koskemattomuus, yksityisyys ja autonomia ovat turvassa, eikä niitä saa loukata, ihminen ei voi hyvin. Perusoikeudet koskevat jokaista tähän maailmaan syntynyttä ajattelevaa ihmistä. Siksi niistä täytyy pitää kiinni ehdottomasti. Myös sen takia, että jos omia oikeuksia antaa loukata, syntyy itselle ja muille kokemus siitä, että muilla on oikeus tehdä niin. Oikeuksien sisäistämisen tarkoitus on vapauttaa ihminen toimimaan ensin omaksi ja sitten muiden eduksi.

o Fyysinen koskemattomuus
Jokaisella ihmisellä on oikeus fyysiseen koskemattomuuteen. Jokainen päättää omasta kehosta ja omasta henkilökohtaisesta tilasta. On tärkeää huolehtia ja ottaa siitä vastuu, koska ihmisen fysiikka sitoo ajattelevan olion tähän konkreettiseen maailmaan. Se tarkoittaa sitä, että jos kuka tahansa pyrkii loukkaamaan fyysistä koskemattomuutta, on velvollisuus osoittaa sopivaksi katsomalla tavalla ja määrätietoisesti, että niin ei voi tehdä. Se ei tarkoita sitä, että pitää pärjätä yksin, vaan sitä, että huolehtii omasta turvallisuudesta pyytämällä tarvittaessa apua turvaamaan tätä oikeutta. Kukaan ei koskaan tienaa oikeutta kenenkään kehoon, ei tuntemattomat, ei tutut, eikä läheiset. Jos tätä oikeutta ei ylläpidä, se menetetään. Jos antaa kenenkään loukata fyysistä koskemattomuutta, se on signaali ympäristölle, että kaikilla on oikeus loukata sitä. Kun kuka tahansa on niin ylimielinen, että katsoo oikeudekseen loukata toisen fyysistä koskemattomuutta, se menettää kaikki ihmisoikeutensa siinä tilanteessa ja silloin oikeutta fyysiseen koskemattomuuteen saa puolustaa niin voimallisesti kuin haluaa. Tässä ei pelkästään puolusteta omaa oikeutta, vaan ajatusta siitä, että fyysinen koskemattomuus on pyhä ja ehdoton.

o Yksityisyys
Jokaisella on oikeus omaan yksityisyyteen. Jokainen on ainutlaatuinen ja hyvä, ja kaikki mitä siihen liittyy, on jokaisen omaisuutta, eikä mikään voi velvoittaa luopumaan siitä oikeudesta. Omaisuus, raha, ajatukset, tunteet, luonne ja läheiset kuuluvat kaikki yksityisyyteen. Kellään ei ole oikeutta olettaa, määritellä tai verrata toisia. Ei tuntemattomilla, ei tutuilla, eikä läheisillä. Jokainen päättää itse siitä mitä on. On tärkeää ottaa vastuu oikeudesta omaan yksityisyyteen ja pitää siitä huolta. Jos kukaan pyrkii määrittelemään, olettamaan tai vertaamaan taikka vaatimaan tietoonsa salaisuuksia, mielipiteitä tai pyrkii tavoittelemaan mitään, mikä koetaan yksityiseksi, on jokaisen vastuulla osoittaa, että näin ei voi toimia. Myös yksityisyys on pyhä ja ehdoton oikeus, eikä kellään ole oikeutta siihen.

o Autonomia
Autonomialla tarkoitetaan jokaisen oikeutta toimia, ajatella ja uskoa niin kuin itse haluaa, myös loukata toisten oikeuksia. Kellään eikä millään ole oikeutta pakottaa ketään toimimaan tietyllä tavalla. Ei tuntemattomilla, ei tutuilla, ei läheisillä, ei säännöillä, ei laeilla. Tästä oikeudesta otetaan vastuu niin, että jos kuka tai mikä tahansa pyrkii vaikuttamaan omaan autonomiaan, se täytyy estää. Täytyy olla tietoinen ja vastuullinen sen suhteen miksi toimii niin kuin toimii, mihin sillä pyrkii ja mitä siitä voi seurata ja hyväksyä ne seuraukset. Autonomia on pyhä ja ehdoton oikeus.

o Autonomiaan kuuluu myös ehdoton sananvapaus, mielipiteenvapaus ja uskonnonvapaus

Jokaisella ihmisellä on oikeus mielipiteeseen, sananvapauteen ja uskonnonvapauteen. Näistä oikeuksista pitää ottaa vastuu ja käyttää niitä juuri silloin kun haluaa ja niin paljon kuin haluaa. Jos näitä oikeuksia ei käytä, ne menetetään. Kellään ei ole oikeutta arvostella, olettaa tai määritellä toisia sen perusteella mitä sanotaan, mitä mieltä ollaan tai mihin uskotaan. Jos joku loukkaantuu tai jollain ärsyttää, se on niiden vastuulla.

o Käyttäytyminen
Jokainen on täydessä vastuussa siitä, miten käyttäytyy. Jokaisen täytyy tietää miksi käyttäytyy ja mihin pyrkii sillä käytöksellä ja mitä siitä voi seurata. Jos käyttäytyy itselleen epäedullisesti, niin se on omalla vastuulla. Jos rajoittaa omaa elämäänsä mistään syystä, se on omalla vastuulla. Jos rikkoo lakia, niin täytyy tietää ja ymmärtää, että siitä voi olla seurauksia.

o Ajatukset
Kaikki ajatukset ovat sallittuja. Ne kuuluvat erottamattomasti ihmisyyteen: hyvät, huonot, pahat, hirveät, kammottavat, hävettävät, nolot, laittomat ja kielletyt. Ajatusten olemassaoloon ei voi vaikuttaa. On jokaisen vastuulla tietää mitä ajattelee, mistä se ajatus kumpuaa ja miten se vaikuttaa. Kaikki ajatukset ovat lopulta neutraaleja, ainoastaan toiminta voi aiheuttaa pahaa ja on jokaisen vastuulla hallita ja olla uskomatta omia ajatuksiaan, ettei toimi hallitsemattomasti.

o Tunteet, vietit ja tarpeet

Ihmisyyteen kuuluu erottamattomasti tunteet, vietit ja tarpeet. Ne ovat kaikki sallittuja ja ne täytyy kokea ja niille täytyy antaa tilaa, että ihminen voi hyvin. Niiden tarkoitus on velvoittaa toimimaan omaksi eduksi niin, että oma merkitys ja hyvä säilyy tässä maailmassa, että pysyy elossa ja hyvinvoivana. Ne ovat kaikki sallittuja, eikä niitä voi estää, koska niiden tarkoitus on signaloida jostain. Huonot tunteet ja tuntemukset kertovat siitä, että jokin on huonosti ja hyvät tunteet merkitsevät sitä, että voi hyvin. On jokaisen vastuulla tunnistaa omat tunteet, tietää mistä ne tulevat ja hallita niitä, etteivät ne hallitse sitä ajattelijaa.

o Epätäydellisyys
Ihmisyyteen kuuluu erottamattomasti epätäydellisyys, eli puutteellisuus. Kukaan ei voi olla täydellinen, vaan ihmiset tekevät virheitä ja virheet täytyy tunnistaa, tunnustaa, ja niistä täytyy kantaa vastuu niin, että tekee parhaansa korjatakseen omat virheensä ja varmistaakseen, ettei tee samaa virhettä uudelleen. Silloin on antanut itselleen anteeksi eikä niitä virheitä enää kukaan voi käyttää aseena.

o Velvollisuudet
Ihmisiä velvoittavat erilaiset tunteet, vietit, tarpeet, tavat, sopimukset ja normit. On tärkeää, että niistä otetaan vastuu niin, että tiedetään mikä tai kuka velvoittaa, miksi, mihin se velvollisuus perustuu ja mitä sillä yritetään tavoitella. On jokaisen vastuulla huolehtia omista velvollisuuksista. Lopulta jokainen velvoittaa itseään, ja velvollisuudentunto kumpuaa aina jostain tunteesta, ajatuksesta, vietistä, tarpeesta tai vaistosta.

On äärimmäisen tärkeää ottaa vastuu omasta elämästä, ettei sitä vahingossakaan anna kellekään tai millekään muulle. Ei sille jokaisessa asuvalle eläimelle, ei toisille ihmisille, ei auktoriteetille, ei fyysiselle rajoitteelle, ei nautinnolle, ei päihteille, ei riippuvuudelle, ei tyhmyydelle, ei tiedon puutteelle, ei masennukselle tai muulle mielenterveysongelmalle, ei säännöille, ei uskolle siitä, että ihmiset tekevät oikein, eikä laeille. Vastuu on aina jokaisen. Vastuullisuuteen kuuluu se, että pyytää apua ja tietoa niiltä, jotka sitä pystyvät tarjoamaan. Jos antaa vastuun, eli vallan, sille eläimelle, mikä jokaisessa asuu, silloin se määrää ja silloin myös kuka tai mikä tahansa voi helposti määrätä ja hallita sitä eläintä. Siihen perustuu ihmisten manipulointi. On tärkeää muistaa, että elämään kuuluu fyysistä ja henkistä kipua ja tuskaa, mutta kärsiminen on valinnaista.

Täytyy myös ymmärtää, että jos jakaa osan itsestä jonkun kanssa, siinä ei loukata kenenkään oikeuksia. Päinvastoin, silloin on syntynyt jotain äärimmäisen hienoa ja hyvää tähän maailmaan: ihmissuhde. Kun itseään ja toisiaan kunnioittavat ihmiset toimivat yhdessä yhteisten tavoitteiden eteen, sen tehokkuus on enemmän kuin kummankaan erikseen, josta seuraa entistä enemmän hyvää.

Toisten auttaminen pitää tapahtua vapaasta tahdosta ja se tehdään jakamalla tietoa. Jos kenen tahansa oikeuksia loukataan, niitä ei kannata loukata lisää ottamalla vastuuta toisen puolesta. Sen sijaan ahdingossa olevalle ihmiselle voi kertoa, että sinun oikeuksia loukataan ja sinun ei pidä hyväksyä sellaista. Joskus tilanne on todella huono, eikä ihminen enää välttämättä muista sitä, että se on hyvä. Sellaiselle ihmiselle täytyy kertoa jokin tosiasia, joka tekee siitä ihmisestä hyvän. Se antaa ihmiselle voimaa muistaa, että hänkin on merkittävä. Sen jälkeen voi tarjota apua, jonka vastaanottaminen on toisen vastuulla.

Hyväksyminen tarkoittaa sitä, että pitää jotain asiaa hyvänä ja kannustettavana niin, että haluaa sen jatkuvan. Jos jotain asiaa ei hyväksy, silloin pitää pyrkiä lopettamaan sellainen toiminta ja siihen auttaa ymmärtäminen. Tästä syystä kellään ei ole oikeutta kaivaa kenenkään menneisyydestä virheitä aseiksi toisiaan vastaan, koska jos niihin ei ole reagoitu silloin, ne on hyväksytty. Menneisyyttä ei voi muuttaa, mutta sieltä voi noutaa tietoa ja kokemuksia muuttaakseen tulevaa.

Jokainen voi olla vastuussa vain itsestään ja kaikki muu on vapaaehtoista. Kun jokainen kunnioittaa ja arvostaa itseään, omia oikeuksiaan, tunteitaan, merkitystään, hyvyyttään, ajatuksiaan ja kaikkea muuta, mitä omaan ihmisyyteen kuuluu, voi jokainen olla todella vapaa. Sen jälkeen jokainen voi myös toimia osana erilaisia viiteryhmiä niin, että kenenkään yksilöllisyys ei asetu vaaraan ja jokainen voi antaa osan hyvää itsestään toimiakseen osana ryhmää, ryhmän lähtökohdista. Silloin se ryhmä ei määrittele yksilöä, vaan yksilö määrittelee itsensä myös osaksi ryhmää.

Kaikki ovat ensin yksilöitä, vasta sitten miehiä, naisia, perheenjäseniä, sukulaisia, työntekijöitä, työnantajia, opettajia, heteroita, homoja, lesboja, vammaisia, asiantuntijoita, köyhiä, rikkaita, kauniita, komeita, pitkiä, lyhyitä, hoikkia, laihoja, älykkäitä ja niin edelleen. Siitä myös automaattisesti seuraa se, että mitä tahansa viiteryhmää koskee samat oikeudet ja vastuu kuin jokaista ihmistä ja kaikki haluavat pitää yllä ryhmän jäsenten oikeuksia. Pienistä ryhmistä koostuu ryhmien ryhmiä, suurempia ryhmiä, ensin yhteisöjä, sitten yhteisöjen yhteisöjä, sitten kansoja ja lopulta on yksi iso ryhmä, kaikki ihmiset. Kun koko ihmispopulaation juuressa on itseään kunnioittavat ihmiset, jotka haluavat toimia yhteisten tavoitteiden eteen, voimme saavuttaa mitä tahansa.

Pahoilla ja huonoilla asioilla on tapana esiintyä helpommin, koska se kumpuaa siitä jokaisessa asuvasta eläimestä, joka kytkee meidät tähän konkreettiseen maailmaan, ja se on se joka aistii, näkee, kuulee, haistaa, maistaa, tuntee, kokee, reagoi ja tarvitsee. Ihmismieli tulkitsee näitä kokemuksia helposti väärin, jos ei näe vaivaa ja mieti havaintojen ja kokemusten todellista merkitystä.

Pahojen tekojen ja huonon käytöksen pohjalla on aina ylimielisyys. Ylimielisyys vuorostaan pohjautuu epävarmuuteen, eli tiedon puutteeseen. Epävarmuus kumpuaa aina häpeästä, osattomuuden kokemuksesta tai kokemuksesta, että on tullut laiminlyödyksi. Kaikki nämä palautuu siihen, että ihmisen oikeuksia on loukattu ja sitä ei tiedosteta, jolloin ainoa keino paikata sitä on yrittää saavuttaa hallinnan tunne pyrkimällä näennäisesti hallitsevaan asemaan suhteessa muihin, koska jokainen haluaa olla yhtä hyvä ja merkityksellinen. Siksi on tärkeää olla nöyrä ja ottaa vastuu omasta epätäydellisyydestä ja samalla muistaa, että kenenkään epätäydellisyys ei kumoa sitä hyvää, mitä jokaisessa on. Mikään määrä pimeyttä ei tukahduta pienintäkään kynttilänvaloa.

Täytyy kunnioittaa itseään sekä eläimenä, että ajattelevana oliona. Eläin on se mikä on ensin. Lapset ovat syntyessään eläimiä, niillä on vain tunteet, vaistot ja tarpeet ja he ovat yhtä ympäristönsä kanssa. Kasvaessaan lapset huomaavat olevansa myös ajattelijoita ja on vanhempien vastuu opettaa lapsille mitä se merkitsee ja tukea lapsen vastuuta omista perusoikeuksistaan. Se eläin on samanlainen kaikissa ihmisissä, ja ihmisten erilaisuus asuu siinä ajattelevassa osassa, joka ymmärtää merkityksiä. Siksi on tärkeää, että se ajatteleva osa hallitsee sitä eläintä, koska silloin se on etu, ja silloin ihmisten erilaisuus tuo hyvää tyhjästä. Eläin voi joko tuhota tai voimistaa ajattelijaa. Vain ajattelija tekee hyvää.

Uskominen on välttämätöntä. Kaikilla on tarve uskoa johonkin, koska kukaan ei ole täydellinen, eikä voi tietää kaikkea ja jokainen on lopulta epävarma. On tärkeää kohdistaa se usko johonkin sellaiseen, mitä ei voi kokemuksin tai havainnoin todentaa. Ihmisen ajatteleva tietoinen mieli on sellainen asia. Sen olemassaololle ei löydy syytä. Sitä ei selitä mikään luonnollinen paine. Sen on voinut luoda Jumala, se voi olla jokin universumin käsittämätön tapa tulla tietoiseksi itsestään tai se voi olla jotain muuta.

Minä tiedän, että jokainen on pohjimmiltaan hyvä ja merkittävä. Minä uskon siihen, että hyvän määrälle ei ole rajaa, vaan jokainen voi luoda hyvää tyhjästä niin paljon kuin haluaa. Ihmiset ovat olleet olemassa tuhansia vuosia. Katsokaa ympärillenne ja nähkää kuinka paljon hyvää me olemme saaneet aikaan. Katsokaa sen jälkeen ympärillenne ja miettikää kuinka paljon hyvää on olemassa myös riippumatta ihmisistä.

On tärkeää muistaa, että uskominen ei ole luottamista. Luottamus on tietoon ja kokemukseen perustuva asia, joka tukee turvallisuudentunnetta. Luottamus ei ole päätös, eikä luottamus tule itsestään, vaan se täytyy rakentaa. Luottamus on ihmismielen suhde johonkin: itseensä, omaan kykyyn, omaan taitoon, omaan tietoon tai toiseen ihmiseen, toisen ihmisen kykyyn, taitoon, tietoon tai johonkin ryhmään, systeemiin, tapaan tai keinoon. Luottamus perustuu aina jollekin todelliselle, ja luottaminen on jokaisen vastuulla, eikä sen kyseenalaistaminen ole väärin, koska jokainen on erehtyväinen. Luottamuksen täytyy kestää kyseenalaistaminen, koska sen jälkeen se joko vahvistuu, tai sitä ei ole koskaan ollutkaan. Sen takia on tärkeää kyseenalaistaa sitä.

Mitä sanotte, jos lopetettaisiin epävarmuuksiemme takia kinastelemasta keskenämme ja käyttäytyisimme ihmisiksi ja tehtäisiin niin paljon hyvää tyhjästä kuin jokainen vain suinkin pystyy, erikseen ja yhdessä?

Jos tämä sanoma on mielestäsi hyvä, jos tunnet samoin kuin minä, jos uskot samoin kuin minä, jos olet sitä mieltä, että tämä sanoma on tärkeä, niin levitä tätä sanomaa niin moneen paikkaan kuin sinun vapaa tahtosi vain kykenee. Ei siksi, että minä pyydän, vaan siksi, että voit, siksi että haluat tehdä hyvää.

Muista, että tieto ja kokemus eivät koskaan ole hyvää tai pahaa tai kenenkään omaisuutta. Tieto ja kokemus ovat välineitä, mitä kukin sillä tiedolla ja kokemuksella tekee, on itsestä kiinni.

Minä haluan, että tämä tieto saavuttaa mahdollisimman monet ja on tärkeää, ettei minua ajatella tämän tiedon lähteenä, koska se ei ole totta. Minä tarjoan tämän tiedon ja on vapaavalintaista liitetäänkö tämän tiedon yhteyteen minun nimi vai ei. Olen ikuisesti kiitollinen siitä, jos saan tietoa jakamalla lisättyä hyvää tähän maailmaan. Se on minun merkitys ja jos saan aikaan pienimmänkään määrän hyvää, minun merkitys ei katoa koskaan. Tavoitteenani on, että tämä tieto saavuttaa jokaisen ihmisen, enkä lepää ennen sitä. Mutta siihen tarvitsen teidän apua, ja se tapahtuu jakamalla tietoa.

Muistakaa sellainen historiallinen asia, että kaikki henkilöt, jotka ovat puhuneet hyvän ja rauhan puolesta, ovat saaneet surmansa väkivaltaisesti, koska rauha ja hyvä ja jokaisen itsekunnioitus riistää vallan valtaapitäviltä. Vaikutusvaltaisten ihmisten suurin pelko on sen vallan menettäminen ja he tekevät kaikkensa estääkseen sen. Siksikin on tärkeää, että tätä sanomaa jaetaan mahdollisimman paljon ja mahdollisimman nopeasti ja riippumatta minusta, koska sanat ovat itseisarvona äärimmäisen voimallisia, eikä totuutta ja tietoa vastaan voi suojautua. Jos minun fyysinen olemassaolo katoaa mistään syystä, jää yksin teidän vastuulle levittää tätä sanomaa.

 

Miika Öfverberg
Ihminen ofverberg,miika@gmail.com

P.S. Haastan jokaisen esittämään minulle minkä tahansa ongelman missä tahansa mittakaavassa ja minä lupaan osoittaa miten se palautuu ihmisyyteen ja miten ja missä sen voisi korjata. Jos haluat tarjota minulle apua levittää tätä sanomaa, otan sen mielelläni vastaan. Se voi olla mitä vain: mahdollisuus esittää tämä sanoma työpaikallasi, opiskelupaikassasi tai muussa organisaatiossa tai jokin muu asia, joka antaa minulle energiaa ja mahdollisuuksia tuoda hyvää tyhjästä, esimerkiksi kiitos, kehu, kannustus, raha tai mitä tahansa, mistä koet että voisin hyötyä. Minä lupaan ottaa sen vastaan aidolla kiitollisuudella ja lupaan, että sillä on minulle merkitys. Pyydän että kunnioitatte yksityisyyttäni ja otatte yhteyttä vain tuohon sähköpostiin ja olette vastuullisia ja esiinnytte omalla nimellänne ja kerrotte missä ominaisuudessa lähestytte minua.

Tietoa julkaisijasta

Lukijan Kirje

Julkaisemme harkiten lukijoiltamme saatuja tekstejä sivuillamme nimellä "Lukijan kirje". Jos haluatte kirjoituksianne julkaistavan, ottakaa yhteyttä yhteydenottolomakkeella.